Năm học 2019 - 2020. Liên đội trường THCS Tân Dương xây dựng mô hình măng non cấp Liên đội.