KẾ HOẠCH THÁNG 09

Năm học 2019 - 2020

PHÒNG GD & ĐT ĐỊNH HÓA

TRƯỜNG THCS  TÂN DƯƠNG

 

 

                 Số:   64   /KH - THCSTD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Tân Dương, ngày 1 tháng 9 năm 2019

                                                        

 

KẾ HOẠCH THÁNG 09

Năm học 2019 - 2020

 

A. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tổ chức khai giảng năm học 2019 - 2020.

2. Triển khai nhiệm vụ năm học 2019 - 2020.

B. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Công tác Đội.

-Phối kết hợp thật tốt với đội ngũ GVCN xây dựng và duy trì nền nếp thi đua của Liên đội.

- Tuyên truyền giáo dục HS thực hiện tốt tháng ATGT thông qua các hình thức như tiểu phẩm, ngoại khóa…

- Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ, trò chơi dân gian nhân dịp khai giảng 2019-2020.

- Kiện toàn đội cờ đỏ, thống nhất hình thức, nội dung hoạt động.

2. Công tác chủ nhiệm.

- Duy trì sĩ số học sinh, thống kê chính xác giới tính, DT, Hộ nghèo, cận nghèo… của lớp.

- Duy trì nền nếp HS.

- Tổ chức cho HS lao động  vệ sinh khu vực được phân công.

- Họp phụ huynh HS lần 1 thông qua tình hình HS lớp, kiện toàn Ban đại diện CMHS của lớp,…

- Tổ chức cho HS ký cam kết thực hiện ATGT.

- GVCN các lớp lập danh sách HS thuộc diện gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, khuyết tật, HS mồ côi cả cha lẫn mẹ, học sinh con mồi côi cha hoặc mẹ có hoàn cảnh khó khăn ( hộ cận nghèo ) HS là người dân tộc thiểu số, nộp cho kế toán trong tháng 9/2019

3. Công tác chuyên môn

- Duy trì nền nếp CM.

- Hoàn thành cập nhật dữ liệu phổ cập, XMC trên hệ thống,  tổng hợp thống kê số liệu

 - Thao giảng, thăm lớp dự giờ.

- Tổ chức SH Tổ CM theo điều lệ.

- Kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm tất cả các môn học.

- Tham dự các lớp tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ…

- Thực hiện chương trình tuần 3; 4; 5; 6.

- Lập danh sách HS tham dự giải Bơi học sinh nộp về PGD trước ngày 13/9/2019

- Tổ chức dạy thêm, học thêm tại trường nếu HS và PHHS có nhu cầu

- Dạy bù chương trình chậm.

- Chỉ đạo thực hiện HĐNGLL chủ điểm tháng 9

- Tổng hợp việc sử dụng TBDH của GV trong tháng.

4. Công tác thư viện:

- Vệ sinh phòng thư viện, phòng thiết bị, kiểm kê theo dạm mục và  sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp.

- Lập hồ sơ sổ sách theo qui định

- Cập nhật thường xuyên sổ theo dõi mượn, trả SGK, STK.

- Nhập các loại sách vào sổ.

  1. Công tác thiết bị:

- Vệ sinh kho thiết bị, kiểm kê theo dạnh mục và  sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp.

- Lập hồ sơ sổ sách theo qui định ( chú ý tính khoa học)

- Cập nhật thường xuyên sổ theo dõi mượn, trả và sử dụng TBDH.

6. Công tác y tế:

- Đảm bảo chế độ trực và làm việc hành chính chăm sóc sức khỏe HS.

- Triển khai thu tiền BHYT, BHTT trong GV và HS

7. Công tác tài chính.

- Rà soát và thực hiện chế độ nâng lương thường xuyên, nâng thâm niên cho cán bộ, giáo viên tháng 09/2019 .

- Kiểm tra, Hoàn thiện chứng từ kế toán.

- Thanh toán lương tháng 9 và kinh phí tập huấn CM trong tháng 8 cho CBGV

- Chi trả tiền thưởng các danh hiệu CSTĐ, LĐTT năm học 2018 – 2019 cho CBGV.

- Rút kinh phí hỗ trợ chi phí học tập năm 2018 – 2019 chi trả cho HS.

- Thực hiện chi văn phòng phẩm học kỳ I năm học 2019 – 2020 cho GV.

- Hoàn thiện các chứng từ kế toán.

8. Công tác văn thư:

- Cập nhật công văn đi, công văn đến thường xuyên.

- Cập nhật số liệu phổ cập – XMC trên hệ thống.

- soạn thảo các văn bản khi được phân công, yêu cầu chuẩn thể thức từng loại văn bản theo thông tư số 01/2011

9. Kiểm tra - Bồi dưỡng:

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ.

- Học tập nhiệm vụ năm học, bồi dưỡng thường xuyên theo KH.

10. Công tác khác

- Tập trung chuẩn bị thật tốt các điều kiện cho Lễ khai giảng năm học 2019 – 2020

-  Tổ chức Hội nghị phụ huynh học sinh toàn trường,  kiện toàn ban đại diện cha mẹ HS năm học 2019-2020.

-  Thống nhất các khoản thu nộp trong năm học 2019-2020

- Kiện toàn cán bộ tổ chuyên môn.

- Tạo tài khoản trên trường học kết nối cho GV mới chuyển đến và học sinh lớp 6.

-  Hoàn thiện kỳ báo cáo thống kê đầu năm học 2019 – 2020.

- Quy định SH tháng : tuần 1 họp HĐSP, tuần 2,3 SHCM , Tuần 4 SH đoàn thể

Trên đây là kế hoạch công tác tháng 9 năm học 2019 – 2020, đề nghị các bộ phận tổ CM và các đoàn thể, các đồng chí được phân công thực hiện nghiêm túc.

             

Nơi nhận:

- CM, các tổ trưởng (t/h);

- Các đoàn thể (p/h);

- Đăng website;

  Lưu VP.

HIỆU TRƯỞNG

 

                          

                         

 

Hoàng Thị Vượng