Chiều ngày 03/11/2021 Chi bộ THCS Tân Dương đón đoàn Đảng ủy xã Tân Dương - kiểm tra kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

Tham gia đoàn gồm các đồng chí có tên sau:

1: Đồng chí Nông Thị Phương PBT.TTDU - Trưởng đoàn.

2:  Đồng chí Nguyễn Thị Phụng UVBCH, CT HPN - Phó đoàn.

3: Đồng chí Phùng Văn Mau - UVBCH, CT HPN - Thành viên.

4: Đồng chí Lý Ngọc Bích VPĐU - Thành viên.

Nội dung kiểm tra:

- Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/ĐU ngày 20/12/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế
xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021.
- Kết quả triển khai và thực hiện học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý
chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.
- Về chế độ sinh hoạt chi bộ và việc quản lý tài chính chi bộ.
- Việc tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.
- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ xã khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Việc triển khai, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tại chi bộ.
- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng theo Hướng dẫn số 12- HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương.

Hình ảnh của buổi kiểm tra